Καταμερισμός/επιμερισμός κοινοχρήστων

Ο επιμερισμός/καταμερισμός  των κοινοχρήστων ολοκληρώνεται συνυπολογίζοντας το ύψος των δαπανών της πολυκατοικίας που κοινοποιήθηκαν από το διορισμένο της γενική συνέλευσης διαχειριστή μίας πολυκατοικίας στην εταιρία υπολογισμού, υποστήριξης, έκδοσης κοινοχρήστων αλλά και το βαθμό/τρόπο συμμετοχής σε αυτές του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά. Τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται από τους πίνακες κατανομής (χιλιοστά) των μηχανικών που παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες αλλά και το καταστατικό της πολυκατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις όποιες ιδιαιτερότητες. Οι διαφορές στα τελικά αποτελέσματα των ειδοποιητηρίων/λογαριασμών που διανέμονται στους υπόχρεους οφείλονται στη διαφορετική φύση της δαπάνης.Η συμμετοχή στη δαπάνη του ανελκυστήρος, επι παραδείγματι, διαμορφώνεται σύμφωνα κσι με τον όροφο. Κάποιος ο οποίος διαμένει σε χαμηλότερο όροφο από κάποιον άλλο, είναι πιθανό να επιβαρύνεται λιγότερο.Συνιστάται να επιλέγεται εταιρία έκδοσης κοινοχρήστων με αυστηρά κριτήρια και με αρκετές δεκαετίες λειτουργίας - ενεργής δραστηριοποίησης στο συγκεκριμένο κλάδο, αφού έτσι ενισχύεται η διαφάνεια, η εγκυρότητα αλλά και η αποδοτικότητα της όλης διαδικασίας που φυσιολογικά απορρέει από την εμπειρία, την καθιέρωση και τη εδραίωση αυτής. 
Κάλεσε: 210.9426696 - 210.9426537

Sitemap