Καταμερισμός/επιμερισμός κοινοχρήστων

Ο επιμερισμός/καταμερισμός  των κοινοχρήστων ολοκληρώνεται συνυπολογίζοντας το ύψος των δαπανών της πολυκατοικίας που κοινοποιήθηκαν από το διορισμένο της γενικής συνέλευσης διαχειριστή τηςπολυκατοικίας, στην εταιρία υπολογισμού, υποστήριξης, έκδοσης κοινοχρήστων αλλά και το βαθμό/τρόπο συμμετοχής σε αυτές του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά. Τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται από τους πίνακες κατανομής (χιλιοστά) των μηχανικών που παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες αλλά και το καταστατικό της πολυκατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις όποιες ιδιαιτερότητες. Οι διαφορές στα τελικά αποτελέσματα των ειδοποιητηρίων/λογαριασμών που διανέμονται στους υπόχρεους οφείλονται στη διαφορετική φύση της δαπάνης.Η συμμετοχή στη δαπάνη του ανελκυστήρος, επι παραδείγματι, διαμορφώνεται σύμφωνα κσι με τον όροφο. Κάποιος ο οποίος διαμένει σε χαμηλότερο όροφο, είναι πιθανό να επιβαρύνεται λιγότερο.Συνιστάται να επιλέγεται εταιρία έκδοσης κοινοχρήστων με αυστηρά κριτήρια και με αρκετές δεκαετίες λειτουργίας - ενεργής δραστηριοποίησης στο συγκεκριμένο κλάδο. Έτσι ενισχύεται η διαφάνεια, η εγκυρότητα αλλά και η αποδοτικότητα της όλης διαδικασίας που φυσιολογικά απορρέει από τη τεκμηριωμένη εμπειρία και κατάρτιση . 
Κάλεσε: 210.9426696 - 210.9426537

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ